Global Personel Sistemleri
  • Duyurular
  • Yabancı uyruklu sigortalıların meslek kodu ve PEK tutarları Hk.
Blog Image
28 Nov 2023

Yabancı uyruklu sigortalıların meslek kodu ve PEK tutarları Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 16/11/2023 tarihinde “Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları” konulu Genel yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere 2013-11 sayılı Kurum Genelgesinin "2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti" başlıklı bölümünde;

"Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM/SGM’ lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak Kurumumuza bildirimlerinin yapılması sağlanacaktır."

Yine 2015-25 sayılı Kurum Genelgesinin "1.2.3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" başlıklı bölümünün " 1.2.3.1. Yabancı Çalışanlar" başlıklı alt bölümünde ise;

"12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin, Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesinde; İşverenlerce Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan; Yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 gün, 11/4/2014 tarihinden itibaren 30 gün içinde Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan alınan 3/11/2023 tarihli ve 304295 sayılı yazıda ;

 

  • Bakanlık tarafından düzenlenen "çalışma izin" belgelerinde, yabancının çalışacağı mesleğin belirlenmiş olduğu halde, yabancıyı istihdam eden/edecek işverenler tarafından Kuruma bildirilen mesleklerin uyumlu olmadığı, yine çalışma izin belgelerinde yer alan yabancının alacağı ücret ile ilgili işverenlerin Kuruma bildirdiği aylık sigorta primine esas kazançlarının (SPEK) farklılıklar arz ettiği, çalıştırılacak yabancılar için belirlenen / taahhüt edilen ücretlerin altında SPEK beyan edildiği, 
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013-11 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğinden ve verilen çalışma izni kısmi süreli ise bu durum da belgede belirtildiğinden, bunların izin belgesinde belirtilen işyeri ve işveren tarafından yine belgede belirtilen ücret tutarından az olmamak üzere kısmi süreli çalışma olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak Kuruma bildirimlerinin yapılmasının sağlanmasının uygun olacağı,
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015-25 sayılı Genelgesinin 1.2.3 ve 1.2.3.1 maddelerindeki uygulama esas alınarak; yabancı çalışanların izin belgelerinin Bakanlıktan elektronik ortamda alınıp sorgulanmasının sağlandığı (başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, ad soyad, baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim bilgileri) ve il müdürlüklerince kullanılmaya başlanıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri /Hizmet Merkezleri tarafından ilgili veri paylaşım sisteminden bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin bitiş tarihine kadar bildirimlerin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ücret bildiriminin tespiti halinde aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenmesi, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenlenmesi gerektiği, belirtilmiştir.

Bu nedenle; yabancı uyruklu çalışan istihdam eden işverenlerimizin, Bakanlık tarafından verilen çalışma iznine ilişkin ücret, meslek kodu ve çalışma izni başlangıç ve bitiş tarihlerine göre SGK bildirimlerini yerine getirmeleri, herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamaları adına önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.